Aksjon Frognerstranda
www.frognerstranda.no

Oslo, 5 Jan 2011

Oslo kommune,
Plan- og Bygningsetaten
Boks 364, Sentrum
0102 Oslo
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Saksnummer: 200811037
Vi viser til rapporten «Fremtidige cruisekaier i Oslo — en mulighetsstudie» med høringsfrist 31. januar 2011.

Aksjon Frognerstranda kjemper for at det vakreste fjordpartiet i Oslo ikke skal forbli et av Norges mest forurensede områder med store støyplager. Vi ønsker å legge lokk på motorveien, og åpne gatene ned mot Frognerstranda. Området vil kunne bli til et stort friluftsområde som naturlig føyer seg til de kommende naturreservatene på Bygdøy.

En utbygging av cruisekai på Hjortnes vil kunne ødelegge mulighetene på Frognerstranda. Dersom utbygging på Hjortnes skjer som skissert i rapporten, vil området nedenfor Skillebekk blir sperret. Man ser for seg to løsninger som begge medfører massive utfyllinger i fjorden og digre bygninger som sperrer hele området. Etter utredningen skal en tverrstilt terminalbygning utenfor Skillebekk bydel være på ca 10-12 etasjer — vesentlig høyere enn bebyggelsen på Skillebekk. At mulige cruise-skip vil være på høyde med Rådhuset og lengre enn Havnelagret fremgår også av utredningen.

Planen som PBE skissererer, er å grave ned E18 bak Filipstad og forbi Kongen, og benytte overdekket område mellom Filipstad og Kongen til terminalbygninger og trafikkområde. Reguleringsområde «Filipstad» er nå reguleringsmessig flyttet vestover forbi Kongen.

Vi tror at hovedhensikten med planen er å flytte mesteparten av fergeaktiviteten til Frognerstranda slik at hele Filipstad-området kan utnyttes til kostbare boligbygg og kommersiell virksomhet.

PBE / Oslo havn hevder imidlertid offisielt at hensikten er å bruke en ny fremstikkende pir til cruiseanløp. Det ene alternativ, som er avbildet nedenfor, har ett stort cruiseskip (lengde 320 m), mens alternativ 2 er enda mer omfattende og inntegner to cruiseskip lengre ut i fjorden.

Cruiseaktiviteten medfører uansett kun en handelsmessig omsetning i Oslo på 2-300 mill (omtrent som et mindre kjøpesenter) og vi tror derfor ikke omkostningen med havneanlegg og terminalbygg kan forsvares økonomisk.

Vi som bor i denne del av byen vil ikke finne oss i den planlagte ødeleggelse av vår by. Fra utbygningen av Skillebekkområdet i slutten av 1800 tallet har befolkningen på Skillebekk og Frogner gledet seg over sikten mot fjorden — særlig ned Niels Juels gate, Gabels gate og Fredrik Stangs gate. Den åpne sikt til fjorden er en sentral del av bydelens identitet.

En ny cruisekai vil også ha store plasskrav. I et møte som PBE arrangerte 21. september 2009 ble det opplyst at en ny terminal i krever 15 mål, og at dette området vil måtte gjerdes inn. Å beslaglegge et så stort område på Oslos vakreste kyststrekning er ødeleggende for byen.

Frognerkilen har stor aktivitet av fritidsbåter, og allerede i dag oppstår farlige situasjoner mellom store ferger og små båter. En by cruisekai på Hjortnes vil ytterligere forverre situasjonen. Dette aspektet er ikke vurdert i rapporten.

Vår konklusjon er at ny cruisekai på Hjortnes vil skape en ny sperre mellom byen og fjorden. Vi har vært innesperret av en toglinje og en motorvei i mange år. Vi ønsker ikke å få en ny kjempemur mellom oss og fjorden.

For Aksjon Frognerstranda
Tor André Fusdahl
Johan Andreas Melander
Håkon Wium Lie